Доклади & Изследвания

Стерилизацията в модерната дентална медицина

Обработката на инструменти включва комплексни хигиенни процедури и протоколи, които трябва непрекъснато да бъдат дискутирани, оптимизирани и осъвременявани в съответствие с най-новите постижения на науката и технологията. Всяка стъпка от процеса по хигиена е важен, особено почистването.

Стерилизацията, на последно място, но не и последна по значение, е определена като:
"Процес на валидиране, използван за премахване на живи организми от продуктите” - Европейска норма 13060.

В моето постоянно сътрудничество с лекари по дентална медицина и медицински сестри, наблюдавам повишаване на осведоменноста относно стерилизацията, което ме обнадеждава, че може да се подобри хигиената в тази професия.

Появяват се все повече целенасочени въпроси като:

  • Дали сегашният ми метод за стерилизация е остарял и неподходящ?
  • Дали повторният цикъл на стерилизация е валиден за всичките ми инструменти?
  • Ако не е, какви могат да бъдат последствията?
  • Обикновено стерилизаторите предлагат няколко цикъла, защо?
  • Имам ли нужда от толкова много цикли?
  • Обърквам се, кой цикъл е най-бързият?
  • Имам нужда да разчитам на моя екип, необходимо ли е специализирано обучение и колко често?
  • Кои са типичните грешки, направени от моя екип, които водят до нестерилни инструменти?
  • Повечето от моите пликове са мокри след приключване на цикъл, стерилно ли е съдържанието?

Всички тези въпроси са от решаващо значение и трябва да се обърне сериозно внимание, за да се гарантира безопасността на лекарите по дентална медицина, екипа, пациентите и респективно техните семейства.

Инфекциите, свързани с грижата за здравето (HCAI), наричани още „Вътреболнични инфекции”, се отнасят до инфекции появили се по време на лечение в здравни заведения, включително наранявания на персонала. Световната здравна организация (СЗО) съобщава, че в световен мащаб 2 милиона пациенти се заразяват всяка година, което води до продължителен болничен престой, огромни разходи за системата по здравеопазване (и пациентите) и значителна смъртност като приблизително 100,000 от тях ще умрат.
По-обезпокоително е, че въпреки прилагането на добри хигиенни норми, непрекъснато подобряване на оборудването, по-отдаден и по-добре обучен персонал; няма институция или държава, която да е решила този проблем.
Виждам нуждата, здравните специалисти и индустрията да се фокусират повече върху изпълнението на всички мерки, които могат да допринесат за подобряване на тази ситуация!

Кой е най-добрият метод за стерилизация?

Горещата пара убива микроорганизмите. Овлажненият горещ въздух под формата на сатурирана пара е най-ефективният, икономичен и природосъобразен начин на стерилизация. Също така, той е и най-безопасният, гарантирайки, че стерилизационният цикъл е протекъл и отговаря на обработваните инструменти. Очевидно обработката на опаковани имплантологични касети изисква много по-високо ниво на изпълнение в сравнение с неопаковани (плътни материали) като борер за наконечник или сонда. Стерилизаторите с водна пара обикновено предлагат няколко цикъла с различни нива на изпълнение и ефективност.

Силата на парата във ваша полза

Парата има капацитет да генерира енергия и по този начин пренася голяма мощност, която убива всички микроорганизми. Сравнена със сухите стерилизатори, които все още се използват широко, парата освобождава 300 пъти повече енергия върху съдържанието и в резултат са налице драстично намаляване на стерилизационното плато (3 мин. срещу 60 мин.) и общото време на цикъла, макар при по-ниска температура (134°C срещу 180°C). В допълнение към спестяването на време, най-голямото предимство за потребителя е, че всички инструменти, включително турбини и наконечници, могат да бъдат многократно обработени без това да влияе на техните характеристики.

Има ли някаква норма за стерилизатори?

Европейски стандарт 13060 е референтната норма за малки парни стерилизатори, които се използват широко в здравни заведения, дентални практики и все повече от татуисти, при боди пиърсинг и ветеринарни лекари. Тази норма е публикувана през месец Юни 2004 г. и повишава нивото на работа от настолни стерилизатори до медицински клас, осигурявайки предотвратяването на кръстосани инфекции.
Тя определя как стерилизаторите трябва да бъдат технически конструирани. Това, което е най-важно за потребителя, обаче, е описанието и класификацията на типовете зареждане, както и типовете цикли B, S и N.
Трябва да се отбележи, че повечето производители на стерилизатори, дори извън Европа, се придържат към Норма EN 13060.

Новото поколение

По какъв начин циклите могат да бъдат неподходящи?

Всеки инструмент от всеки производител е изработен по различен начин. Всеки разполага със собствен дизайн и технология. Вътрешните части непрекъснато се умаляват и усложняват, в резултат от нарастващите предизвикателства на процесите на стерилизация. Сложността на всеки елемент съответства на определена устойчивост на проникването на пара.
Стандартът в Австралия и Нова Зеландия изрично подчертава: "Изборът на стерилизатор и избраните стерилизационни цикли могат да бъдат неподходящи за даден вид изделия или типове зареждания." AS/NZ 4815:2006.

Както вече споменах, парата е перфектното средство за стерилизация, което осигурява пълен контакт до вътрешната и външната повърхности на инструмента. Какво може да попречи на парата да достигне до всички вътрешни кухини? Просто въздуха. Началната фаза на избутване на въздуха при един цикъл, наричан още пре-вакуум, е от решаващо значение. Нивото на остатъчен въздух в камерата и в зареждането трябва да бъде сведено почти до 0 %, за да се гарантира цялостно проникване на парата дори в най-предизвикателните изделия като турбини и наконечници. Заключеният в кухините въздух затруднява проникването на парата и стерилизацията на съответните вътрешни повърхности. Трудността се повишава, когато предметите са опаковани или увити. Ето защо, много ръководства алармират, че "грешният избор на цикъл може да доведе до нестерилни инструменти".

За да се потвърди това, е проведен следният тест:
Стъклена епруветка с дължина 30 см. и с два отворени края е напълнена с течност. Проведени са цикли тип B и N, с цел да се сравни и илюстрира отстраняването на въздуха и съответно капацитета на проникване на парата и при двата типа цикли.

Капацитет на проникване на парата

Най-долната снимка (тип N) показва, че парата не може да премахне течността от центъра на кухата епруветка. По този начин част от вътрешните повърхности остават не стерилизирани.

Подробна класификация на зарежданията

Таблицата отдолу показва класификацията на зарежданията съгласно Норма EN 13060. На практика съществуват 6 групи зареждания, за които се приема, че трябва да бъдат обработени неопаковани и да се съхраняват стерилни до момента на използване в единична или двойна опаковка или увити (съхранение и транспортиране). В момента съществуват 18 типа зареждания свързани с 18 различни особености. Нормата описва съответните методи за тестване, които позволяват на производителя да докаже, че циклите могат да стерилизират зарежданията, за които са създадени. Тестовете трябва да бъдат използвани и документирани в т. нар. „тип тест” преди стартирането на производство на всеки нов стерилизатор или цикъл.

Класификация на зарежданията
Описание на 18-те типа зареждане.
Инструменти
Асортимент на инструменти с тесни кухини.

Описание на B, S, N цикли

Стерилизационни цикли

N цикъл
Подходящ за неопаковани, плътни изделия (Naked) (N°1 в таблицата).
Без транспортиране, без съхранение, за директно ползване.

S цикъл
Създаден за специфични изделия, специфицирани от производителя в таблицата за циклите. Важно е този цикъл да се използва само за този тип изделия, за който е предназначен.

B цикъл
Осигурява медицински клас стерилизация. Може да стерилизира всички типове зареждания посочени в Стандарта и показани в таблицата отгоре.

Как могат потребителите да разберат дали стерилизационните цикли отговарят на зарежданията?

Производителят трябва да осигури подробна таблица с цикли, която показва наличните типове цикли (B-S-N) за всички типове зареждания и за кои зареждания са подходящи. От там отговорността е на потребителя, следователно и на лекаря по дентална медицина, да гарантира, че избраният цикъл е подходящ за стерилизираните инструменти.
Грешният избор на цикъл може да доведе до нестерилни изделия и увеличава риска от кръстосани инфекции. Изборът на тип B цикъл е най-доброто решение и осигурява спокойствие за лекаря по дентална медицина, че никаква грешка не може да се случи при избиране на този цикъл. Няма нужда от специфично обучение на персонала за зареждането и типовете цикли.

От колко цикли имаме нужда?

Стерилизаторите обикновено предлагат до 10 или повече цикли, което на пръв поглед може да се види като предимство. Въпреки това, само един или два могат да бъдат тип B при 134°C и/ или при 121°C. Може да има и трети, наречен "134-PRION" (или „Разширен”), който се характеризира с по-дълго време на платото от 18 мин., в съответствие с препоръките на СЗО за инактивиране на прион протеин (CJD: синдром на лудата крава).

Всички останали са от тип S или N и подлежат на преценката, опитността и отговорността на оператора. Някои от тях, често наричани „кратки” или „флаш”, са много бързи и това се цени, но са още един риск, защото са предназначени за опеределен брой зареждания. От правна гледна точка, цикъл B освобождава от нуждата да се доказва съвместимостта на зареждането с избрания цикъл. Определено е по-безопасно!

Какъв цикъл?

Колко бърз е един стерилизатор?

За да получим точно сравнение между марките и технологиите, ще коментирам единствено тип B цикли. Добре изработените старилизатори и B процеси се характеризират с максимално време на цикъл около 45 мин., включително сушене. Някои бързи B цикли (не флаш), проектирани за по-малки (по-леки) зареждания, протичат за 20-30 мин., включително сушене. Препоръчително е всеки стерилизатор да се тества преди покупка, за да се потвърдят заложените характеристики. Имайте впредвид, че общата продължителност на времето на даден цикъл също варира спрямо теглото и броя на инструментите за стерилизация.

Защо сушенето е толкова важно?

След завършване на цикъла и отваряне на вратата, неизсушените изделия и опаковки не се считат за стерилни и годни за съхранение и употреба. Много ръководства обръщат внимание на този важен въпрос. Мокрите опаковки са пропускливи и позволяват на микроорганизмите да проникнат и да се размножат. Влагата в ротиращите инструменти значително ще съкрати техния живот. Очевидно фазата на сушене е изключително важна фаза за всеки цикъл.

Колко трябва да похарча?

В заключение, мога да обобщя, че един ефективен хигиенен протокол, включващ ясно определени процедури, добре обучен екип и съвременно оборудване означават големи разходи. Въпреки това, решенията не трябва винаги да се свеждат до цената. Трябва да се даде предимство на личната безопасност и тази на пациента. Една единствена грешка може да доведе до драматични последствия, много по-големи разходи и търсене на отговорност от лекаря по дентална медицина в случай, че се появи кръстосана инфекция.

Кристиан Стемпф

Кристиан Стемпф

Консултант по хигиена на W&H Group.

За автора

Кристиан Стемпф работи в сферата на Европейската дентална индустрия. Занимава се с въпросите по превенция от инфекции и стерилизация повече от 20 години. Той е член на Френската и Европейската комисии и работни групи по хигиена, които извеждат първата Европейска норма за малки парни стерилизатори.

Кристиан е събрал ценни и важни познания чрез ежедневните си дейности и контакти с професионалисти по хигиена от целия свят. Той споделя този опит, предлагайки на търговците независими лекции по всички аспекти от темите стерилизация и превенция от инфекции пред специализирана публика.

коментара