Доклади & Изследвания

Фундаментални принципи в проектирането на зоните за хигиена

Наблюдаваме често, че много малко внимание се обръща на стерилизацията и зоните за хигиена във вече съществуващите или нови дентални практики. Все пак, обработката на инструменти между отделните пациенти е от решаващо значение, за да се отговори на съвременните хигиенни правила в денталните кабинети.

Да споменем, че моралното и законово задължение за полагане на грижи от страна на лекаря по дентална медицина призовава към ефективни, добре дефинирани и приложени мерки за контрол над инфекциите и към предотвратяване на предаването на инфекциозни болести върху пациентите и персонала.

Това е особено забележимо след появата на SARS, огнищата на птичи грип и текущата епидемия на ебола. Пациентите станаха по-чувствителни по отношение на хигиената, без колебание задават въпроси на денталните лекари относно правилата за асепсис и стандартните предпазни мерки. Същото се отнася за салоните за татуировки, пиърсинг и други, потвърдени от многобройните статии в пресата, посветени на тази тема.

Зад изцяло регулаторните аспекти по безопасност, много лекари по дентална медицина са превърнали зоната за стерилизация в ключов елемент от тяхната дейност. Разположена на удобно и видимо място, зоната оставя впечатление в пациентите, че тяхното здраве и безопасност са важни. Персоналът не се колебае да сподели тази отдаденост към висока хигиена с пациентите и с удоволствие отговарят на всички въпроси, които могат да възникнат. Поласкани от това внимание, пациентите се чувстват спокойни и сигурни.

Създаването на нови зони за хигиена и подобряването на вече съществуващите не е непреодолимо предизвикателство. Изискват се някои основни принципи, които тази статия ще опише.

Обем на мястото за зона за хигиена

Обемът на мястото за зона за хигиена е от съществено значение. В повечето случаи то е твърде малко. Стаята трябва да бъде функционална, добре осветена и в съответствие с размера на денталната практика и броят на инструментите, които ще бъдат обработени. Необходимо е да се внедрят почистващи и стерилизиращи апарати заедно с техните прилежащи аксесоари и да се осигури достатъчно място за съхранение на инструментите между етапите на протокола, например, преди/ след почистване; преди/ след опаковане и стерилизация.

Зона за хигиена

Първият фудаментален принцип е да се предвидят две (визуални) зони в стаята; мръсна и чиста зона. Рационално, инструментите ще се придвижват в една посока от мръсната към чистата зона. В следствие на този еднопосочен поток, обработените (чисти) инструменти няма да навлизат в мръсната зона; следователно зоната за хигиена в идеалния случай би трябвало да бъде с правоъгълна форма, с коридор и две врати (ВЪТРЕ & ВЪН). Двете зони изискват вентилация и въздушният поток трябва да е насочен от чистата към мръсната зона, за да предотврати циркулирането на потенциално заразен въздух от мръсната зона към чистата. Това може да се постигне чрез създаване на налягане в чистата зона или изсмукване на мръсната зона.

На входа трябва да има мивка за измиване на ръцете, оборудвана със стойка за измиване на очи, необходима при инцидентно разливане на дезинфектант или друга вредна течност. Диспенсърите за сапун и хидро-алкохолен гел трябва да бъдат автоматизирани, за да се избегне замърсяване на кранчетата или бутилките от изцапани ръце. Препоръчително е ръцете да се подсушават с хартиени кърпи.

Зона за хигиена

Конфигурацията на всяко работно място и апарат ще следва стъпките за обработка, например, предезинфекция, измиване, почистване, измиване, изсушаване, опаковане и стерилизация. Тази стая не трябва да се използва за други цели. Подовете и работните повърхности трябва да са гладки, избягвайки остри ъгли и ръбове, и лесни за почистване и дезинфекция.

Отпадъци

Отпадъците трябва да се изхвърлят в чували или контейнери през отвори в плота. Острите и режещи предмети трябва да бъдат разпределени безопасно в специални пластмасови контейнери за защита на персонала, както и да се събират и обработват от специализирани фирми за обработка на заразени отпадъци. Задължително е да се следват всички национални и местни изисквания, тъй като те могат да бъдат различни за всяка държава.

Предезинфекция – Накисване

С цел да се предотврати навлизане на кръв, слюнка и отпилки при сушене, всички използвани и неизползвани инструменти трябва да бъдат накиснати веднага след процедура, използвайки един или повече контейнери за дезинфекция, в зависимост от броя, вида и размера на инструментите, например, малък контейнер за борери и пили, по-голям за насипни изделия, сетове или касети, и т.н. Обърнете внимание на препоръките на производителя да не потапяте или накисвате ротиращи инструменти в разтвори! Препоръките на производителя за концентрацията и времето за контакт на химикалите трябва да се спазват стриктно.

Температурата на разтвора не трябва да надвишава 40-45°C, като по този начин се предотвратява коагулацията на кръвни протеини, която затруднява почистването. Друга полза от тази решаваща първа стъпка е намаляването на популацията от микроби и на риска от инфекция по време на манипулация и почистване. В мивката изплакнете инструментите с течаща вода, с цел отстраняване на всички остатъчни химикали, особено в кухите и извити предмети. Химическите остатъци могат да доведат до необратимо оцветяване и увреждане на инструментите, в случай, че стъпката с изплакване бъде пропусната.

Почистване

Етапът за почистване е от първостепенно значение. Механичнито почистване с помощта на ултразвукова ваничка предоставя добро ниво на изпълнение.

Забележка: Ръчното почистване е най-малко ефективният метод, особено при сложни или кухи инструменти и груби повърхности. Степента на чистота зависи от опита и преценката на оператора и повишава риска от нараняване и инфекции за персонала. С цел да се отстранят химикалите, всички инструменти трябва да бъдат изплакнати с течаща вода във втора мивка. Това, в идеалния случай, трябва да бъде последвано от второ изплакване с деминерализирана вода за елиминиране на остатъците и солите, които се намират в течащата вода и могат да доведат до бели петна по стерилизираните инструменти.

Миялните и апаратите за дезинфекция предлагат предпочитан метод за почистване, благодарение на по-високата ефективност на почистващия цикъл, валидиран от производителя, в съответствие със строгите приложими стандарти (например ISO-EN15833-1/-5). Цикълът включва предварително измиване, изплакване, измиване и изсушаване, които осигуряват свободно пространство на плота, спестявайки контейнерите за накисване и една мивка. Важно е да се запази втората мивка.

Преходна зона за инструменти след почистване

Близо до зоната за измиване, мястото е отредено за проверка на целостта и степента на изсушаване на инструментите. С компресиран въздух се изсушават сложните инструменти (ножици, форцепси и други), които могат да изискват и периодично смазване. Ротиращите инструменти се обработват на същото място. Външното и вътрешно почистване, както и смазването трябва да се извършат механично чрез автоматизиран процес, валидиран от производителя. Почти невъзможно е да се извърши ръчно вътрешно почистване.

Опаковане – Стерилизация

Трябва да се предвиди зона за опаковъчна машина, както и зона за временно съхранение на опаковките преди обработка в стерилизатор. За да се осигури безопасна и ефективна стерилизация е изключително важно да се провери зареждането и типа на цикъла за съвместимост. Изборът на цикъл, който не е създаден и валидиран за типа зареждане (инструментите) ще доведе до нестерилни продукти. Допълнителното място до стерилизатора е предвидено за охлаждане и етикетиране на опаковките, които са освободени от оператора за съхранение и употреба. Специално внимание трябва да се обърне на последната проверка, за да се уверите, че опаковките са херметически затворени и са напълно сухи. Мокрите инструменти/ опаковки не се считат за стерилни.

За продължителен срок на съхранение, опакованите изделия трябва да бъдат разположени извън зоната за хигиена и хирургия (операционната) в чисти и сухи чекмеджета или шкафове. По този начин, единично опакованите изделия могат да бъдат съхранявани в продължене на 3 месеца, което е най-честото време за съхранение. Може да има разлики в това, в зависимост от местните разпоредби.


Заключение

Всички читатели следва да обърнат внимание на следните две определения:

Обработка:
„Всички необходими дейности, за да се гарантира, че използваното медицинско изделие е безопасно за повторна употреба" (ADA Ръководство за контрол на инфекциите - 2012)."

Стерилизация:
„"валидиран процес, използван за елиминиране на живи микроорганизми от продукти".
"…наличието на живи микроорганизми върху всяко отделно изделие може да бъде изразено в условията на вероятността. Тази вероятност може да бъде намалена до много нисък брой, но никога не може да бъде сведена до нула." (ISO/TS 11139:2006).

С други думи, колкото по-добре се изпълнява всяка стъпка, толкова по-близо е до "нула".

Имайте предвид, че всяка стъпка от процеса на обработка е важна. Извършвайте внимателно и без да прескачате никоя стъпка, за да не се компрометира стерилността и безопасността на пациентите и персонала.

За автора

Кристиан Щемпф
Кристиан Щемпф

Кристиан Щемпф работи интензивно в сферата на Европейската дентална индустрия. Занимава се с въпросите по превенция от инфекции повече от 20 години, с фокус върху обработката на медицински изделия за многократна употреба, в частност стерилизация и организация на зоните за хигиена. Кристиан е събрал ценни и важни познания посредством непрекъснатата си дейност и контакти със здравни специалисти и експерти в областта на превенцията от инфекции от цял свят.

Той е член на Европейската комисия (CEN-TC102), участвайки в две работни групи за стерилизатори (EN13060) и апарати за дезинфекция (EN15883). Той споделя този опит, предлагайки на търговците независими лекции по всички аспекти от темите стерилизация и превенция от инфекции пред специализирана публика, както и цялостни курсове за дентални асистенти по цял свят.

коментара